Truskawkowy koktajl z awokado i banana dla niemowlaka

Zarówno ja, jak i moja córka bar­dzo czę­sto zja­damy awo­kado, ponie­waż bar­dzo cenie ten owoc za jego war­to­ści odżyw­cze. Nie­stety, mimo że córka zna smak awo­kado od dawna, nie prze­pada za nim w wer­sji natu­ral­nej. Nie ma nawet mowy, żeby zja­dła awo­kado jako dodatek do kolacji czy śniadania. W związku z tym czę­sto miksuje awokado z innymi dodatkami, two­rząc różne kremy owo­cowe i koktajle, które moja córka po pro­stu uwielbia. Dzi­siaj chciał­bym podzie­lić się z Wami naszym prze­pi­sem na truskawkowy koktajl z awokado i banana dla dzieci, który przy­go­to­wuje na bazie jogurtu roślin­nego.

Truskawkowy koktajl z awokado i banana dla niemowlaka

Mamy jesz­cze dwa inne ulu­bione koktajle przygotowane na bazie awokado, które córka również bardzo chętnie zjada:


Cze­ko­la­dowy krem z awo­kado z mig­da­łami
Wani­liowy krem z awo­kado

Truskawkowy koktajl z awokado nadaję się ide­al­nie dla dzieci z nietolerancją lak­tozy, ponie­waż jest wyko­nany na bazie jogurtu kokosowego. Jest to również idealna propozycja dla dzieci, które tak jak moja córka nie zje­dzą awo­kado poda­nego w kla­sycz­nej for­mie.

Truskawkowy koktajl z awokado i banana dla niemowlaka

Przeznaczenie:

Koktajl z awo­kado nadaje się dla dzieci po 7 mie­siącu, które mają wprowadzone do diety wszyst­kie owoce użyte w prze­pi­sie oraz jogurt kokosowy lub natu­ralny.

Składniki:

  • 5 tru­ska­wek
  • szczypta praw­dzi­wej wani­lii
  • 3 łyżki jogurtu koko­so­wego, możesz użyć rów­nież zwy­kłego jogurtu natu­ral­nego
  • 1/4 awo­kado
  • 1/2 doj­rza­łego banana

Przygotowanie:

  • Awo­kado, banana, tru­skawki i jogurt koko­sowy wrzuć do kie­li­cha blen­dera.
  • Ja zazwy­czaj wrzu­cam owoce do sło­ika, w któ­rym mie­ści się blen­der i podaje krem córce bez­po­śred­nio ze sło­ika. Dzięki temu mam mniej naczyń do mycia. 😊
  • W okre­sie zimo­wym uży­wam tru­ska­wek mro­żo­nych, które rano wycią­gam z zamra­żal­nika. Ni­gdy nie kupuje tru­ska­wek poza sezo­nem, ponie­waż takie tru­skawki są pełne pesty­cy­dów.
  • Wszyst­kie skład­niki zmik­suj na jed­no­lity krem.
  • Krem dopraw szczyptą wani­lii i poda­waj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *