Co zabrać na wakacje z dzieckiem – 10 niezbędnych gadżetów

Przed każdym wyjazdem zastanawiam się, co zabrać na wakacje z dzieckiem i dokładnie planuje listę rzeczy, które mam zamiar zabrać ze sobą na urlop. W zależności od pory roku i miejsca, do którego się wybieram, lista ulega zmianie. Mam jednak 10 niezbędnych gadżetów na urlopie z małym dzieckiem, które zawsze warto przy sobie mieć. Dzięki tym akce­so­riom udaje mi się, prze­trwać waka­cje we względ­nym spokoju, nie rujnu­ją­c naszego sta­łego rytmu dnia i naszych dobrych humorów.

Co zabrać na wakacje z dzieckiem - 10 niezbędnych gadżetów

Co zabrać na wakacje z dzieckiem – 10 niezbędnych gadżetów:

1.Wanienka tury­styczna

Wiele hoteli ofe­ruje moż­li­wość wypo­ży­cze­nia wanienki. Dopóki córka nie skoń­czyła roku, korzy­staliśmy z tego udo­god­nie­nia. Kiedy córka skoń­czyła rok, okazało się, że pla­sti­kowe wanienki były dla niej zde­cy­do­wa­nie za małe. Nie­stety więk­szość hoteli z oczy­wi­stych wzglę­dów higie­nicz­nych, w łazien­kach ma zazwy­czaj prysz­nic, a nie wannę. W związku z tym nie mieliśmy wyjścia i musieli­śmy kupić wanienkę tury­styczną. Chcia­łam kupić znaną i pole­caną wanienką firmy Stokke, ale ze względu na jej wysoką cenę zde­cy­do­wa­łam się na kupie­nie skła­da­nego basenu w Decathlon i jestem z niego bar­dzo zado­wo­lona.

2. Pod­grze­wacz do mleka

Mimo że moja córka mleko pije tylko raz dzien­nie przed snem, pod­grzewacz zawsze zabie­ramy ze sobą na urlop, ponie­waż wyko­rzy­stu­jemy go do przy­rzą­dza­nia płat­ków owsia­nych na śnia­da­nie dla córki i czę­sto rów­nież dla nas w ramach prze­ką­ski. Jest to naprawdę fajny gadżet. Podej­rze­wam, że nawet jeśli córka cał­ko­wi­cie zre­zy­gnuje z picia mleka, na­dal będziemy go ze sobą zabie­rać.

3. Blen­der elek­tryczny

blen­de­rze wspo­mi­na­łam we wpi­sie na temat żywie­nia dziecka pod­czas urlopu w hotelu. Jeśli ktoś tak jak ja przy­wią­zuje dużą wagę do żywie­nia i nie podaje dziecku goto­wych jogur­tów, warto blender ze sobą zabrać. Ja dzięki niemu mam spo­kój oraz smaczne i szyb­kie w przy­rzą­dze­niu dru­gie śnia­da­nie na bazie jogurtu i owo­ców.

4. Elek­tro­niczna nia­nia

Elek­tro­niczna nia­nia to gadżet, który spraw­dza się super zarówno u nas w domu, jak i na wszel­kiego rodzaju wyjaz­dach. Przy­daje się, kiedy jeste­śmy u dziadków. Dzięki elektronicznej niani córka może spo­koj­nie spać na piętrze, a my możemy swo­bod­nie urzę­do­wać na dole. Elektroniczna niania przy­daje się rów­nież w hotelu, dzięki kamerce po uśpie­niu córki możemy wyjść do pokoju rodzi­ców, jeśli aktu­al­nie jeste­śmy z nimi na urlo­pie.

5. Kredki do ryso­wa­nia w kąpieli

Córka należy do dzieci, które lubią rutynę i swoje znane miej­sca. Czę­sto broni się przed kąpielą w innym miej­scu niż jej łazienka i uko­chana wanna pełna zaba­wek. Żeby umi­lić kąpiel na urlo­pie i spra­wić, żeby chęt­nie z niej korzy­stała, zabie­ram dla córki kredki do ryso­wa­nia pod­czas kąpieli. Kredki kosz­tują parę zło­tych, a potra­fią spra­wić cuda.

6. Zabawka kąpie­lowa z węży­kiem

Zabawka kąpielowa z prysznicem to jedna z ulu­bio­nych zaba­wek kąpie­lo­wych córki, z któ­rej korzy­sta często w domu. Zaw­sze zabie­ram dla niej jedną zabawkę, aby podob­nie jak w przy­padku kre­dek umi­lić jej czas i choć tro­chę stwo­rzyć jej warunki, które panują w domu.

7. Biały szum

Biały szum towa­rzy­szy nam od dawna. Córka dużo szyb­ciej przy nim usy­pia i mimo że, na noc włą­czam go tak cicho, że jest prak­tycz­nie nie­sły­szalny, na urlo­pie bar­dzo czę­sto się przy­daje. Nawet jeśli Twoje dziecko nie używa bia­łego szumu w domu, warto mieć przy sobie taki gadżet, w razie gdyby na kory­ta­rzach hote­lo­wych pano­wał hałas, co nie­stety bar­dzo czę­sto się zda­rza i utrud­nia zasy­pia­nie dziecku.

8. Śli­niak sili­ko­nowy

Śli­niak sili­ko­nowy to bardzo praktyczny gadżet. Łatwo się czy­ści po każ­dym posiłku, dzięki czemu po tygo­dnio­wym urlo­pie nie wygląda, jakby ktoś na niego zwy­mio­to­wał.

9. Prze­ście­ra­dło na gumkę

W łóżecz­kach hotelowych, z któ­rych korzy­stamy, są zazwy­czaj zwy­kłe prze­ście­ra­dła. Moja córka bar­dzo kręci się w nocy i ściąga zwy­kłe prze­ście­ra­dło, dla­tego zawsze zabieram dla niej z domu prze­ście­ra­dło na gumkę.

Jest jesz­cze jeden ele­ment na liście 10 niezbędnych gadżetów na urlopie z małym dzieckiem, który zabie­ram ze sobą, ale tylko wtedy, kiedy jadą z nami moi rodzice.

Jest to porządny mate­rac do łóżeczka. Mate­rac zaj­muje dużo miej­sca, więc gdy­by­śmy podró­żo­wali sami na pewno bym go ze sobą nie zabrała. Jeśli tylko mam taką moż­li­wość to zawsze mam go przy sobie. Mate­rac w hote­lach bywają róż­nej jako­ści, co nega­tyw­nie wpływa na sen córki o czym wiele razy już się przekonałam.

2 thoughts on “Co zabrać na wakacje z dzieckiem – 10 niezbędnych gadżetów”

  1. Wraz z dorastaniem dziecka ta list jednak się zmienia jednak nieodzownym elementem wyjazdów za granicę u mnie jest fotelik samochodowy. Dba on o bezpieczeństwo mogę dziecka w aucie, które wypożyczamy na miejscu. W tamtym roku duży, ciężki fotelik zmieniliśmy na Smart Kid Belt. Małe, lekkie urządzenie, które dba o bezpieczeństwo dziecka w aucie poprzez dopasowanie pasów bezpieczeństwa do jego wymiarów. W życiu codziennym również się sprawdza zwłaszcza gdy z treningu odbieram swe dziecko i jego kolegę.

    1. Jasne lista rzeczy dla dziecka będzie zmieniać się z roku na rok. Widzę jednak, że im dziecko starsze, tym lista jest krótsza, ponieważ dziecko starsze na urlopie je to, co rodzice, śpi na dorosłym łóżku i kładzie się spać mniej więcej wtedy, kiedy rodzice.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *